Huiswerk

  • neem deze webpagina en te downloaden teksten door
  • lees de autobio’s van de collega’s door
  • scherp zonodig naar aanleiding van de eerste bijeenkomst je leervraag in je autobio aan. Stuur de autobio over de mail naar Gert. Graag uiterlijk eind juni.

De start van BVP2018 staat in het teken van kennismaken en kennis maken. Focuspunten zijn professionaliseren en leren, positionering van procesmanagement, procesmanagement en Sweco (met dank aan Paul ten Krode), diagnostiek, de praktijk van procesmanagers Jan Bouwman en Jeroen Smink, het basisritme van procesmanagement, reflecteren en intervisie. In deze PDF vind je de powerpointsheets en de linkjes naar filmpjes.

Linkjes

Professionaliseren

We gaan ervan uit dat iedereen die meedoet aan BVP professioneel in het werk staat. Aan procesmanagement is een aantal competenties te verbinden. Daar komen we later nog op terug. Reflecteren in het algemeen en luisteren naar jezelf in het bijzonder, springen daarbij voor nu in het oog.

Leren

Wie zich met procesmanagement bezighoudt, introduceert voor betrokkenen en belanghebbenden regelmatig nieuwe feiten, omstandigheden en mogelijkheden, waar zij mee om moeten leren gaan. Zicht op leren – hoe leer ik?, hoe leert een ander? hoe kan ik hem of haar daarbij faciliteren? – helpt de trefzekerheid van procesingrepen te vergroten. De leercyclus van Kolb is een veelgebruikt instrument om inzicht in de eigen en andermans leerstijl (“Hoe ga ik om met iets nieuws?”) te verwerven. Het heeft de charme én de beperkingen van de eenvoud.

Positionering van procesmanagement

Een adequate definitie van een “proces” is: de manier waarop zich iets ontwikkelt. Een proces heeft een aanleiding (“iets”), een methode (“manier”) en een richting (“ontwikkelt”). Procesmanagement is een manier om je werk te organiseren. We kunnen het plaatsen in een trits van improviseren tot en met routines – met afnemende onzekerheid, instabiliteit en onvoorspelbaarheid.

We onderscheiden drie aangrijpingspunten voor procesmanagement: ideeontwikkeling, het obstakelvrij maken van klussen en het organiseren van besluitvorming.
Ideeontwikkeling gaat er kort gezegd over, een idee, concept, aanzet te laten groeien van voorstelbaarheid, via maakbaarheid naar haalbaarheid.
Als de voortgang van een klus wordt belemmerd door een obstakel (het moet sneller, tegen minder kosten, het moet geheel anders, niemand houdt meer van je klus…) moet eerst dat obstakel uit de weg. Het helpt niet om te volharden in de sturing die je probeerde aan te brengen; je moet uit een ander vaatje tappen.
Vaak is niet duidelijk wie er een klap op tafel mag nemen, wie kan zeggen: “zo doen we het”. Besluitvorming vindt veelal plaats in een complex netwerk van actoren. Een besluit ontstaat eerder dan dat het wordt genomen. Procesmanagement grijpt aan op het doen ontstaan van een besluit. Zie ook de filmpjes in de PDF hiervoor…

Diagnose

Je hebt een klus waarvan je vermoedt dat er proceselementen in zitten, die om een andere benadering vragen. Maar waar zitten ze dan precies? Waar moet je dan op ingrijpen? Een analyse met de Bermudadriehoek vertelt je of en hoe het evenwicht tussen Tijd, Geld en Kwaliteit is veranderd; met de Zeef spoor je onzekerheden op in idee, netwerk en besluitvorming van je klus. Een en ander komt samen in deze Quick Scan.

ACE

ACE staat voor Arrangeren, Combineren en Effectueren – de drie basisstappen voor het ontwerp van een procesronde. Na een ronde kunnen meer rondes volgen. Elke basisstap bestaat uit drie substappen en je kunt een proces sturen met zes stuurvariabelen. De hele methodiek past in steekwoorden in 1 tabel op een A4. (Niettemin kun je er een boek over schrijven.) We zullen er in de loop van BVP2018 regelmatig op terugkomen!

Intervisie

Het is een bekend gegeven dat professionals vooral leren en zich ontwikkelen in en door het werk en het onderlinge contact. Intervisie is een manier om het gesprek tussen professionals te faciliteren. Het is georiënteerd op vraagstukken en bedoeld om inzicht te geven in het ontstaan en de oplossing daarvan en kan professionals helpen, de eigen en andermans praktijk te ontwikkelen. Daarom geven we het in BVP graag een plaats.